Perbezaan Antara Kaedah Penyelidikan dan Kaedah Penyelidikan

Manusia sentiasa berusaha untuk memperbaiki dunia melalui penyelidikan, asas sistematik yang kita gunakan untuk mencapai pengetahuan baru, menambahkan pengetahuan sedia ada, dan membangunkan proses dan teknik baru [i]. Walau bagaimanapun, untuk menjalankan penyelidikan, penyelidik mesti melaksanakan kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan ini adalah strategi, alat, dan teknik yang digunakan oleh penyelidik untuk mengumpul bukti relevan yang diperlukan untuk mencipta teori [ii]. Akibatnya, kaedah penyelidikan ini perlu dipercayai, sah, dan boleh dipercayai. Ini dicapai dengan menulis satu metodologi yang baik, yang terdiri daripada analisis sistematik dan teori mengenai kaedah penyelidikan di atas. Metodologi membolehkan penyelidik menilai dan mengesahkan ketelitian kajian dan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat baru.

Kaedah penyelidikan merupakan hanya satu komponen metodologi penyelidikan multidimensi. Adalah penting bagi para penyelidik untuk membezakan antara kaedah dan metodologi untuk melaksanakan sains yang baik. Oleh itu, tujuan artikel berikut adalah untuk memperjelaskan persamaan dan perbezaan kedua-dua konsep ini untuk memudahkan lagi pengetahuan dan amalan penyelidikan.

Kaedah Penyelidikan

Proses penyelidikan terdiri daripada langkah-langkah yang perlu diikuti untuk menjalankan penyelidikan dengan berkesan. Aspek yang paling penting dalam proses penyelidikan disenaraikan di bawah:

 • Membangunkan masalah penyelidikan
 • Menjalankan kajian literatur yang luas
 • Membangun hipotesis atau soalan penyelidikan
 • Tuliskan penyelidikan dan reka bentuk sampel yang sesuai
 • Mengumpul data dan menjalankan analisis
 • Uji hipotesis
 • Terjemahkan dan Bincang
 • Membuat kesimpulan berdasarkan data

Semua teknik, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis maklumat dalam proses penyelidikan secara kolektif disebut kaedah penyelidikan. Dengan kata lain, kaedah penyelidikan adalah cara penyelidik memperoleh maklumat dan mencari penyelesaian kepada masalah penyelidikan. Semua kaedah yang digunakan semasa kajian penyelidikan dirujuk sebagai kaedah penyelidikan. Mereka termasuk skim berangka, kajian eksperimen, prosedur teoritis, pendekatan statistik, dan sebagainya. Terdapat tiga kumpulan asas dalam kaedah penyelidikan:

 • Kumpulan satu, yang merangkumi semua kaedah yang terlibat dengan pengumpulan data;
 • Kumpulan dua, yang merangkumi semua teknik statistik yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara pembolehubah; dan
 • Kumpulan tiga, yang merangkumi kaedah yang digunakan untuk menilai ketepatan keputusan.

Kumpulan dua dan tiga secara umumnya termasuk kaedah analisis [iii]. Jenis utama kaedah penyelidikan ialah

 1. Penyelidikan penerokaan, yang membantu mengenal pasti masalah;
 2. Penyelidikan empirikal, yang menggunakan bukti empirikal untuk mengkaji kemungkinan penyelesaiannya; dan
 3. Kajian konstruktif, yang menguji teori.

Kaedah penyelidikan di atas boleh dibahagikan kepada 4 kategori: penyelidikan konseptual, penyelidikan kuantitatif, penyelidikan terpakai, dan penyelidikan deskriptif. Oleh itu, kaedah penyelidikan merangkumi reka bentuk kualitatif dan kuantitatif, serta alat pengumpulan data masing-masing, seperti perbincangan kumpulan fokus, tinjauan, wawancara, pemerhatian sistematik, kaedah persampelan, dan lain-lain. Tujuan utama kaedah penyelidikan adalah mencari penyelesaian yang menangani masalah penyelidikan. Oleh itu, kaedah penyelidikan lebih berguna ke arah peringkat akhir projek penyelidikan apabila tiba masanya untuk membuat kesimpulan [iv]. Menyimpulkan, kaedah penyelidikan merangkumi semua strategi, proses, dan teknik yang digunakan oleh penyelidik atau penyelidik semasa projek penyelidikan mereka untuk berjaya memulakan, melaksanakan, dan menyimpulkan kajian tersebut. Selain itu, kaedah penyelidikan hanya satu aspek dari konsep berbilang dimensi yang dikenali sebagai metodologi penyelidikan.

Kaedah Penyelidikan

Konsep di atas ditakrifkan sebagai sains di sebalik kaedah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan kata lain, metodologi adalah kajian kaedah yang digunakan dan alasan mengapa kaedah tersebut digunakan. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah penyelidikan secara sistematik (iaitu menganalisis logik di sebalik langkah-langkah yang diambil oleh seorang penyelidik untuk menjawab soalan kajian tersebut). Bahagian metodologi dalam mana-mana penyelidikan berfungsi dengan tujuan untuk menerangkan cara-cara yang diperolehi hasilnya (iaitu kaedah penyelidikan yang digunakan dan cara di mana keputusan dianalisis untuk membolehkan pembaca secara kritis menilai kaedah penyelidikan). Metodologi penyelidikan menyediakan semua rangka kerja teori dan falsafah yang digunakan pada permulaan sesuatu projek untuk menjelaskan fungsi dan pemikiran di sebalik kaedah penyelidikan yang dipilih, serta untuk membimbing proses penyelidikan. Lebih penting lagi, metodologi bagi mana-mana projek penyelidikan adalah penting untuk mengekalkan kaedah dan hasil penyelidikan yang boleh dipercayai, yang menambahkan nilai penemuan dan tafsiran [v]. Metodologi mencari pertimbangan aspek-aspek berikut:

 • mencari kaedah penyelidikan yang sesuai untuk masalah yang dipilih,
 • menemui ketepatan keputusan kaedah yang dipilih, dan
 • memastikan kecekapan kaedah penyelidikan.

Oleh itu, satu metodologi yang ditulis dengan teliti perlu dilakukan seperti berikut:

 • Memperkenalkan dan menerangkan sebab-sebab pendekatan metodologi keseluruhan (kaedah kualitatif, kuantitatif, atau campuran) yang digunakan untuk penyiasatan,
 • Tunjukkan bagaimana kaedah penyelidikan boleh digunakan untuk kajian ini,
 • Terangkan kaedah pengumpulan data tertentu,
 • Menyediakan penjelasan mengenai kaedah dan prosedur analisis data, dan
 • Sediakan rasional untuk kaedah penyelidikan yang dipilih.

Agar penyelidikan menjadi relevan, penyelidik mesti tahu kaedah penyelidikan, serta metodologi. Penyelidik harus mengetahui tentang perkembangan ujian tertentu, serta memiliki keupayaan untuk menghitung min, mod, median, dan sisihan piawai, dan lain-lain. Selain itu, penyelidik dikehendaki mengetahui bagaimana dan kapan untuk menerapkan teknik penyelidikan tertentu untuk pastikan teknik yang digunakan untuk masalah penyelidikan. Keputusan di sebalik reka bentuk metodologi perlu dijelaskan dengan jelas dan alasan yang dibuktikan supaya penyelidikan dapat dianalisis secara kritis dan dinilai oleh orang lain [vi]. Oleh itu, kaedah penyelidikan mewakili hanya satu komponen konsep metodologi penyelidikan pelbagai dimensi.

Perbezaan Antara Kaedah Penyelidikan dan Kaedah Penyelidikan

Kaedah Metodologi
Didefinisikan sebagai kaedah atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dan menjalankan penyelidikan. Menyediakan penjelasan dan rasional di sebalik kaedah yang digunakan dalam penyelidikan tersebut.
Melibatkan menjalankan tinjauan, wawancara, eksperimen, dan sebagainya. Melibatkan pemerolehan pengetahuan sekitar pelbagai teknik yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan seperti tinjauan, temu bual, eksperimen, dan sebagainya.
Objektif utama adalah untuk mencari penyelesaian kepada masalah penyelidikan. Objektif utama adalah menggunakan prosedur yang betul untuk mencari penyelesaian kepada masalah penyelidikan.
Skop amalan yang sempit (iaitu, terdiri daripada pelbagai strategi penyelidikan, kaedah, teknik, alat, dll.) Banyak amalan yang luas, termasuk kaedah penyelidikan.
Digunakan pada peringkat akhir penyelidikan. Digunakan dalam peringkat permulaan penyelidikan.

Kesimpulannya

Metodologi diperlukan untuk menyelesaikan masalah penyelidikan secara sistematik dengan menganalisis logik di sebalik kaedah penyelidikan yang berlainan. Penggunaan metodologi yang jelas menghasilkan yang boleh dipercayai, boleh dihasilkan, dan betul. Untuk menghasilkan penyelidikan yang sistematik, logik, dan dapat ditiru, para penyelidik memerlukan pengetahuan mendalam tentang metodologi penyelidikan.

Kaedah penyelidikan hanya satu aspek metodologi penyelidikan dan menyediakan jalan untuk mencari penyelesaian kepada masalah penyelidikan. Walau bagaimanapun, kaedah penyelidikan adalah laluan utama untuk menjalankan penyelidikan, dan metodologi projek penyelidikan tertanam dalam penggunaan kaedah penyelidikan. Dengan itu dikatakan, adalah selamat untuk menyimpulkan bahawa kedua-dua fenomena ini bergantung kepada kewujudan yang lain.